دانلود تحقیق رایگان مدل سازی و ارزیابی خطر در ساختار امن و بهداشت پروژه های تونل فاضلاب در مرحله ساخت

به صورت کلی، برای ارزیابی دقیق خطر سلامت، ایمنی و محیط زیست پروژه اصلی تونل حمل و نقل فاضلاب و برخورد موثر با تصادفی بودن و ابهام آن ها، از روش وزن آنتروپی ساختاری و مدل ابری استفاده شد. در این تحقیق، برای اولین بار، یک سیستم شاخص برای پروژه اصلی تونل حمل و نقل فاضلاب در مرحله ساخت از سه جنبه بهداشت، ایمنی و محیط زیست از طریق مرور ادبیات و مصاحبه های متخصص ساخته شد. بر اساس الگوریتم کاهش ژنتیکی نظریه مجموعه های خشن، این مقاله شاخص اصلی ارزیابی را حفظ کرده، به طور موثر حجم کار فرایند ارزیابی را کاهش داده و قابلیت عملی بودن این روش را افزایش داده است. سپس، وزن ها توسط روش وزن آنتروپی ساختاری با مزایای قدرت توضیح قوی و دقت بالای نتایج محاسبه شد. برای روشن شدن تصادفی بودن و ابهام در ارزیابی، سطح خطر سلامت، ایمنی و محیط زیست با شباهت ابر تعیین شد. این مدل برای پروژه تونل عمیق تهران-چالوس استفاده شد و نتایج نشان داد که سطح خطر سلامت، ایمنی و محیط زیست آن متوسط ​​است که قابل قبول است. شاخص مربوط به ایمنی ساختمان بیشترین وزن را داشت. مشخص شد که محیط مرطوب ، استفاده نادرست از نیرو و آلودگی لجن و گل، موثرترین شاخص خطر است که باید در مدیریت ریسک خطر سلامت، ایمنی و محیط زیست پروژه اصلی تونل حمل و نقل فاضلاب کلیدی باشد. سطح ریسک را می توان بصورت بصری و کیفی توسط ابر ارزیابی شکل قضاوت کرد و یک ابزار ارزیابی سریع و سریع برای تصمیم گیری اضطراری مدیران پروژه را ارائه می دهد و سطح ریسک را می توان با محاسبه شباهت ابرها به صورت کمی قضاوت کرد. از طریق مقایسه با درجه همبستگی خاکستری، تجزیه و تحلیل زوج مجموعه و نتایج ارزیابی روش ارزیابی جامع فازی، علمی بودن و اثربخشی مدل پیشنهادی اثبات شده است.

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *